ข้อกำหนดในการสมัครเข้าแข่งขัน
1) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสุขภาพดี และมีเอกสารตรวจสอบได้ พาสปอร์ต บัตรประชาชน
2) ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 รุ่น
3) รุ่นทั่วไป ทุกท่านสามารถร่วมทำการแข่งขันได้
4) รุ่นสมัครเล่น ห้ามอดีตนักกีฬาทีมชาติ ร่วมทำการแข่งขัน (ยกเว้น อดีตนักกีฬาทีมชาติชายอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป, อดีตนักกีฬาทีมชาติหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถเล่นในรุ่นสมัครเล่นได้)
5) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรง หากเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากข้อตกลงระหว่างผู้จัดและผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
6) ในกรณีที่มีการขัดแย้งกัน คำวินิจฉัยของกรรมการชี้ขาดถือเป็นอันยุติ

 

แสดงความคิดเห็น

comments